Obchodní podmínky

Internetový obchod eshop.chutnagin.cz provozuje:

Giniper s.r.o.

Dobrovského 602, Lanškroun, 56301, Česká republika.

IČO: 09830171

DIČ: CZ09830171

Společnost zapsána: Spisová značka C 46957/KSHK Krajský soud v Hradci Králové

E-mailspojujenas@chutnagin.cz 

Bankovní účet: 2501934863/2010, vedený u Fio Banka, a.s.


1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1.     Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Giniper s.r.o., IČO 09830171, se sídlem Dobrovského 602, Lanškroun, 56301, Česká republika, jako provozovatel e-shopu (dále jen „prodávající“) a na straně druhé jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“).

1.2.     Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3.     Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná jednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.     Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5.     Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

1.6.     Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy s těmito Obchodními podmínkami dostatečně seznámil, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

1.7.     Kopii platné verze Obchodních podmínek obdrží kupující jako přílohu k potvrzení objednávky e-mailem.

1.8.    K návštěvě e-shopu je oprávněna pouze osoba, která již dovršila 18 let věku. Dosažení věku 18 let kupující potvrzuje před vstupem do e-shopu kliknutím na tlačítko: "Souhlasím - prohlašuji, že jsem starší 18 let.“, potvrzující jeho věk.

1.9.     Prodávající tímto prohlašuje, že návštěva internetového obchodu eshop.chutnagin.cz, objednání a prodej alkoholických nápojů fyzickým osobám mladším 18 let je zakázán.

 

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1.     Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží také bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2.     Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující povinen při jakékoli jejich změně aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k uživatelskému je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4.     Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5.     Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6.     Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu webových stránek.

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

3.1.     Veškerá prezentace umístěná na webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2.     Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3.     Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s dodáním zboží, které platí pouze v případě, kdy je zboží doručováno v rámci České republiky.

3.4.     Pro objednání zboží kupující vloží požadované zboží do košíku, v objednávkovém formuláři potvrdí objednávku kliknutím na tlačítko „Objednat“, zkontroluje údaje o typu platby a celkové částce na další stránce a závazně objedná kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku“.

3.5.     Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné.

3.6.     Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění Obchodních podmínek.

3.7.     Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

3.8.     Kupní smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím je dále možné uzavřít prostřednictvím elektronické pošty.

3.9.     Pro uzavření kupní smlouvy v rámci objednávkového formuláře webového rozhraní či prostřednictvím elektronické pošty jsou vždy povinné následující údaje ze strany kupujícího: adresa elektronické pošty, mobilní telefonní číslo, jméno, příjmení, dodací adresa, fakturační adresa (liší-li se od dodací adresy), přesné datum narození, zvolený způsob dopravy, zvolený způsob platby, název a počet objednávaného zboží.

3.10.  Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 4.1.     Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

    • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
    • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2501934863/2010, vedený u Fio Banka, a.s. (Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky, které získáte při dokončení objednávky)
    • bezhotovostně prostřednictvím platebního systému 

  4.2.     Příplatek za platbu prostřednictvím dobírky je 36 Kč. Platba bankovním převodem v rámci České republiky není zpoplatněna.

  4.3.     Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

  4.4.     V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

  4.5.     V případě bezhotovostní platby bankovním převodem na účet prodávajícího je kupující povinen uvést jako variabilní symbol číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

  4.6.     Prodávající vystavuje kupujícímu na základně kupní smlouvy fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Faktura bude přiložena v zaslané zásilce společně s objednaným zbožím.

   

  5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

  5.1.     Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů od převzetí zboží. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy kupující převzal zboží. Odstoupení musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci.

  5.2.     Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující použít vzorový formulář, který je přílohou těchto Obchodních podmínek, není to však jeho povinností.

  5.3.     Odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen zaslat na adresu elektronické pošty prodávajícího (spojujenas@chutnagin.cz ) nebo písemně na adresu sídla prodávajícího: Giniper s.r.o., Dobrovského 602, Lanškroun, 56301, Česká republika. Náklady spojené se zasláním odstoupení od kupní smlouvy oběma možnými formami si kupující hradí sám.

  5.4.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 5.1. se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácení zboží prodávajícímu.

  5.5.     V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 5.1. vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dnů od přijetí oznámení o odstoupení smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Plnění poskytnuté kupujícím je možné navrátit také jiným způsobem, ovšem po oboustranné vzájemné dohodě mezi prodávajícím a kupujícím. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen přijaté peněžní prostředky vrátit kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

  5.6.     Kupující při odstoupení od kupní smlouvy zašle bez zbytečného odkladu zboží zpět prodávajícímu na adresu jeho sídla: Giniper s.r.o., Dobrovského 602, Lanškroun, 56301, Česká republika. Zboží nesmí být poškozeno. V opačném případě je prodávající oprávněn jednostranně započít nárok na úhradu škody vzniklé na zboží proti nároku na vrácení kupní ceny.

  5.7.     V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoli od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

    

  Vzorový formulář na odstoupení od smlouvy:

   

  Oznámení o odstoupení od smlouvy

   

  Adresát (Giniper s.r.o., Dobrovského 602, Lanškroun, 56301, Česká republika / e-mail: spojujenas@chutnagin.cz ):

  Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

  Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

  Jméno a příjmení kupujícího:

  Adresa kupujícího:

  Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

  Datum:

  (*) Nehodící se škrtněte.

   

  6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

  6.1.     Prodávající je povinen dle kupní smlouvy dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce. Kupující je povinen převzít zboží při dodání.

  6.2.     V případě, že je z důvodu na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. V případě opakovaného doručování nevyzvednuté objednávky zaslané na dobírku je prodávající oprávněný požadovat platbu předem

  6.3.     Změna způsobu doručení zboží objednaného v rámci kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím je možné jen po vzájemné dohodě obou stran.

  6.4.     Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit dopravci. V případě shledání porušení obalů svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

  6.5.     Objednané zboží prodávající doručuje na základě cen stanovených v nákupním košíku v kroku 2 - DOPRAVA A PLATBA. Cena se může lišit v závislosti na váze a velikosti zásilky.

  6.6.     Při doručování zboží, které obsahuje alkohol, bude při jeho předání ověřován dopravcem věk kupujícího prostřednictvím předložení dokladu totožnosti. Nedosáhl-li kupující věku 18 let, zboží obsahující alkohol mu nebude předáno a prodávajícímu vznikne právo odstoupit od kupní smlouvy.

  6.7.      Cena za dopravu: Výdejní místo Zásilkovna - 69 Kč, Zásilkovna domů 109 Kč. 

   

  7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

  7.1.     Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

  7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

  7.3.     Kupující je v souladu s § 2104 občanského zákoníku povinen zboží podle možnosti prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí a přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství.

  7.4.     V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit viz část 5. Odstoupení od kupní smlouvy dle těchto Obchodních podmínek. To neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo jej sám způsobil.

  7.5.     Kupující je v souladu s ustanovením § 2165 občanského zákoníku oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době 24 měsíců od převzetí s výjimkou:

  7.5.1.    zboží, u nějž je na jeho obalu uvedena doba (tj. minimální trvanlivost), po kterou lze věc použít, datum trvanlivosti nebo jiná informace obdobného významu

  7.6.     Práva z vadného plnění může kupující uplatnit prostřednictvím kontaktních údajů prodávajícího, uvedených v rámci webového rozhraní internetového obchodu.

  7.7.     Pro uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen zaslat oznámení o vadě na elektronickou adresu prodávajícího viz odst. 7.6., společně s dokumentací odůvodňující reklamaci. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího oznámení o reklamaci a všechny potřebné informace a dokumentaci nezbytnou pro posouzení reklamace.

  7.8.     Prodávající kupujícího přiměřeným způsobem informuje o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace.

  7.9.     Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace, pokud se prodávající a kupující nedohodnout jinak.

   

  8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

  8.1.     Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

  8.2.     Prodávající není ve vztahu ke kupujícími vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

  8.3.     Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy spojujenas@chutnagin.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

  8.4.     V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, má spotřebitel právo podat návrh na mimosoudní řešení tohoto sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

    

  Česká obchodní inspekce

  Ústřední inspektorát – oddělení ADR

  Štěpánská 15

  120 00 Praha 2

  E-mail: adr@coi.cz

  Webové stránky: adr.coi.cz

   

  9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  9.1.     Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  9.2.     Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, dodací a fakturační adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a datum narození (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

  9.3.     Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

  9.4.     Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  9.5.     Zpracováním osobních údajů může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

  9.6.     Osobní údaje budou zpracovány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  9.7.     V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (odstavec 9.5.) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  9.7.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

  9.7.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

  9.8.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

    

  10. UKLÁDÁNÍ COOKIES

  10.1.     Kupující vstupem na webové stránky eshop.chutnagin.cz  souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač či jiného koncového zařízení, přes které tento elektronický obchod navštěvuje.

  10.2.     Ukládání souborů cookies je možné odmítnout vypnutím jejich ukládání prostřednictvím uživatelského nastavení prohlížeče.